pocetna
istorijat
skupovi
izdanja
dokumenta
kontakt
srpsko filozofsko drustvo
 
>> XXIV редовна Скупштина

XXIV РЕДОВНА СКУПШТИНА ФИЛОЗОФСКОГ ДРУШТВА

 

ЗАПИСНИК

Скупштину је сазвао Извршни одбор на основу Статута Филозофског друштва Србије на основу члана 22. Скупштина је одржана 17. јуна 1995. године у Београду са почетком у 11часова пошто је пребројавањем гла­сова установљено да постоји квартални кворум који је у складу са Стату­том довољан за рад Скупштине.

На самом почетку Скупштине једногласно је утврђен следећи дневни ред:

1. Избор председништва Скупштине и установљавање дневног реда;
2. Избор записничара, оверача записника, кандидационе и изборне комисије;
3. Извештаји Извршног одбора, Надзорног одбора, редакције часописа Тхеорие и редакције зборника и библиотеке Филозофске студије;
4. Извештај кандидационе комисије
5. Расправа о извештајима извршних органа у протеклом периоду и давање
разрешнице извршним органима Друштва
6. Расправа о програму рада Друштва и избор нових извршних органа Друштва
7. Разно

Заседање је отворио досадашњи председник Извршног одбора др Симо Елаковић и одмах се прешло на рад по тачкама наведеног дневног реда.

1. и 2. У радно председништво Скуштине, поред досадашњег предсе­дника, који је и председавао Скупштином, изабрани су др Мирко Зуровац, др Радмила Шајковић и Душан Стошић. Као записничар је одређен Александар Гордић, а оверачи Миша Драгославић и Марија Вранић - Игњачевић. Члано­ви­ма Изборне комисије проглашени су Милица Глигоријевић, мр Богдан Делић, др Слободан Вуковић и Ненад Цекић, док су за кандидациону комисију одабрани Весна Лукић, Бранко Стаменовић и Ђорђе Павићевић.

3. У име досадашњег Извршног одбора извештај је поднео др Симо Елаковић. Резимирајући рад Друштва у протекле две године, он је истакао да су превладане размирице у вези са радом Филозофске школе у Крушевцу. Скуп у Сремским Карловцима је такође успешно одржан, а истакао је да се припрема и трећи под прелиминарним називом "Филозофија као дијагноза времена" (премодерна, модерна, постмодерна). Уз то запажене су и ос­та­ле активности као што су јавна предавања и комеморације. Извршни одбор је одржао дванаест седница на којима се расправљало о текућим питањима. У усменој допуни свога извештаја др Елаковић је указао на по­горшавање положаја филозофије као наставног предмета у појединим сре­дњим школама - наиме, током последњих неколико дана формулисан је предлог да се нпр. у економским средњим школама уместо филозофије уведе информатика, па су предузете одговарајуће мере унутар Просветног савета да се ови пре­длози преиспитају.
Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Друштва поднео је др Слободан Вуковић, а текст саопштења се доставља у прилогу бр. 2.
У име редакције часописа Тхеориа извештај је поднео главни и одго­ворни уредник др Живан Лазовић, који је нагласио да је излажење било редо­вно, висок квалитет је одржан, као и да је испољена разноврсност обја­вље­них прилога. Потпун текст у прилогу бр. 3.
Извештај о раду редакције зборника и библиотеке Филозофске студије прочитао је главни и одговорни уредник др Јован Бабић, који је указао да су хроничне материјалне потешкоће превладане, а динамика излажења ажу­рирана. Уз то, објављене су две књиге (Николе Грахека и Живана Лазови­ћа) а у припреми су и две монографије. Прилог 4.

4.и 5. Кандидациона комисија се повукла да прикупи предлоге за носи­оце извршних функција, те се прешло на дискусију о поднетим извешта­јима.
Расправу о извештајима започео је Павлов Крецуљ и истакао да филозофи треба да се активније укључе у шире културне токове живота као и да рад ФДС-а буде отворенији за јавност. Олга Вучић и Ђорђе Вукадиновић су указали да треба побољшати наставне програме филозофије у средњим школа­ма те да Друштво мора да се позабави статусом филозофије у средњим шко­лама.
Овим је завршена расправа о извештајима извршних органа Друштва и њима је уз један уздржан глас дата разрешница. Затим се приступило гласа­њу кандидата са кандидационе листе. У прилогу су наведени новои­за­брани чланови Извршног одбора, Надзорног одбора, Суда части, редакције Тхеорие и редакције Филозофских студија. Прилог 5.

6. После паузе, прешло се на расправу о програму будућег рада Друштва при чему је на почетку др Мирко Зуровац обећао да ће програм рада у економским школама размотрити Извршни одбор. Затим је др Татјана Глинтић обавестила скуп о предлозима у вези са будућим радом који је доса­дашњи Извршни одбор формулисао на својој седници од 14. јуна. Навела је да ће се приступити организовању новог симпозијума у Сремским Кар­ло­­вцима, а Извршни одбор ће наставити да прати педагошке активности у сред­њо­школској и факултетској настави.
У међувремену ја Изборна комисија пребројала гласове и објавила резултате, па се новоизабрани председник Извршног Одбора др Јован Бабић обратио Скупштини поздравном речју.
8. На крају је мр Ненад Даковић предложио Драгољуба Митрића за члана ФДС-а, што је прихваћено једногласно.

 

У Београду,
за конститутивну седницу ИО
28. јуна 1995.

 

Оверачи записника:

1. Миша Драгославић

2. Марија Врањић - Игњачевић

Записник и прилоге саставио
(Александар Гордић)

Прилог 5.

Председник Извршног одбора је: Јован Бабић који је имао 32 гласа, док је други кандидат имао 19 гласова.

Чланови Извршног одбора:

Живан Лазовић
Симо Елаковић
Ђорђе Вукадиновић
Мирко Зуровац
Петар Бојанић
Олга Вучић
Гордана Дражић
Александар Крон
Јасна Шакота
Милан Брдар

Чланови Надзорног одбора
Слободан Вуковић
Здравко Мунишић
Миланко Говедарица

Суд части
Светозар Стојановић
Светлана Књазева-Адамовић
Живорад Чолић

Главни и одговорни уредник часописа Тхеориа
Никола Грахек

Чланови редакције часописа Тхеориа
Даница Анђелковић
Милош Арсенијевић
Светлана Књазева - Адамовић
Бранка Арсић
Пестар Бојанић
Јелена Димитријевић
Милорад Ступар
Наташа Пејић
Александар Гордић
Небојша Ковачевић

Главни и одговорни уредник Филозофских Студија
Татјана Глинтић

Чланови редакције Филозофских студија
Милан Брдар
Јован Бабић
Илија Марић

Изборна комисија је радила у саставу:
Слободан Вуковић, Милица Глигоријевић и Богдан Делић

 

srpsko filozofsko drustvo
www.srpskofilozofskodrustvo.org.rs