pocetna
istorijat
skupovi
izdanja
dokumenta
kontakt
srpsko filozofsko drustvo
 

ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

Часопис Тхеориа

1975. – посебно издање: Имануел Кант – Човек и дело – распродато
1-2/76: Истина и вредности – распродато
3-4/76: Бранисалав Петронијевић
1-2/77: Стварање и будућност
3-4/77: Лудwиг Wиттгенстеин
1-2/78: Жан-Жак Русо – Идеје слободе и револуције
1-4/79: Присуство мисли Алберта Ајншатјна у савременој физици
1-4/80: Могућности и границе дијалога изнмеђу филозофских становишта
1/81: Филозофија и јавност – распродато
2-3/81: Филозофија и теолошко мишљење – распродато
4/81: Из индијске филозофије – распродато
1-2/82: Филозофија и језик – распродато
3-4/82: Актуелност Ниетзсцхеа – распродато
1-2/83: Аспекти кризе марксизма
3-4/83: Ерос и Логос
1-2/84: Хабермас и марксизам
3-4/84: Филозофија и ангажман
1-2/85: Филозофија и критичка теорија
3-4/85: Либерализам и марксизам
1-2/86: Психоаналза – изазов филозофији
3-4/86: Модерна и постмодерна
1-2/87: Људска права – распродато
3-4/87: Национално питање – распродато
1-2/88: Праксисовски марксизам и југословенска филозофија
3-4/88: Легитимност власти
1/89: Wиттхенстеин и Хеиддегер – Смисао Југославије – распродато
2/89: Грађанин, друштво, држава
3-4/89: Знање и критика
1-4/90: Проблеми перцепиције
1/91: Језик, мисао, стварност; Натуралистичка епистемологија И
2/91: Филозофија дискурса И; Натуралистичка епистемологија ИИ
3-4/91: Филозофија дискурса ИИ; Натуралистичка епистемологија ИИИ
1/92: Личност, слобода, идеологија; Натуралистичка епистемологија ИВ
2/92: Рационалност, прогрес, наука; Примењена етика И
3/92: Огледи и чланци; Примењена етика ИИ
4/92: Асистирана хумана прокреација; Примењена етика ИИИ
1/93: Рационалност, преференције и одлучивање; Примењена етика ИВ
2/93: Огледи и чланци; Савремени материјализам И
3-4/93: Огледи и чланци; Савремени материјализам ИИ; Филозофија у средњој школи
1/94: Огледи из Кантове филозофије; Савремени материјализам ИИИ
2/94: Огледи и чланци; Савремни материјализам ИВ – распродато
3/94: Огледи и чланци; Савремени материјализам В
4/94: свест, друго, други; Фукоов паноптикон модерне И
1/95: Огледи и чланци; Фукоов паноптикон модерне ИИ
2/95: Савремени морални проблеми – распродато
3/95: Филозофија, историја, херменеутика: Хегел и Гадамер – распродато
4/95: Огледи и чланци; Идентитет, знање и незнање
1/96: Огледи и чланци; Две Бергсонове студије
2/96: Огледи; Савремени огледи о скептицизму И; Полемика
3/96: Огледи; Савремени огледи о скептицизму ИИ; Полемика
4/96: Декартова филозофија; Савремени огледи о скептицизму ИИИ
1/97: Огледи и чланци; Савремени огледи о скептицизму ИВ
2/97: Огледи и чланци; Савремени огледи о скептицизму В
3/97: Огледи и чланци; Савремени огледи о скептицизму ВИ
4/97: Гадамерова филозофска херменеутика
1/98: Морал и право у међународним односима
2/98: Огледи из филозофије духа
3/98: Нова теорија времена
4/98: Поводом стопедестогодишњице Фрегеовог рођења

ЗБОРНИЦИ “ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ”

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ И (1970) – распродато
Ксенија Атанасијевић, Лирско филозофирање Рабиндраната Тагоре
Ксенија Атанасијевић, Фрагменти
Радмила Шајковић, Животни пут и филозфско дело Ксеније Атанасијевић
Ђорђе В. Томашевић, Ксенија Атанасијевић о Бруну
Зора Станковић, Библиографија Ксеније Атанасијевић
Миладин Животић, Хајдегерово схватање бића и битног мишљења
Рдадмила Шајковић, Лајбницова размишљања о добру, срећи и мудрости људској
Сретен Петровић, Границе Хегелове негатине естетике

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ И (1971) – распродато
Богдан В. Шешић, Истина између трансендентализма и објективизма
Симо Елаковић, Правци и смисао кретања савремене филозофије
Станиша Новаковић, Теорија научних револуција

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ ИИИ (1972) – распродато
Станиша Новаковић, Теоријско процењивање ривалских хипотеза
Радмила Шајковић, Лајбниц иполитика
Валентин Калан, Свет као историја – основни проблеми и модити Дилтхеyеве филозофије
Слободан Жуњић, Елејска теорија бића

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ В (1973) – распродато
Коста Чавошки, Проблем слободе у демократији
Данило Басата, Кантова политичка филозофија
Боро Гојковић, Херменеутика Мерлау-Понтyа

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ В (1974) – распродато
Бранко Павловић, Филозофија науке у Француској
Коста Чавошки, Политичка филозофија Џона Лока
Иван Урбанчич, Филозофија филозофије или учење о погледима на свет Wилхелма Дилтхеyа
Светлана Књазев-Адамовић, Етичке теорије и појам “жртвовања”
Ненад Николић, Докртрина показивања и теорија слике у Wиттгенстеиновом Трацтатусу

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ ВИ (1975) – распродато

Филозофија Имануела Канта
Милош Арсенијевић, Кантова теоријска филозофија
Игор Приморац, Кантова теорија казне
Здравко Кучинар, Кант и марксизам ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ ВИИ (1975)
Љубомир Тадић, Право, природа и историја
Жарко Пуховски, О марксистичком схватању повијести
Данко Грлић, Игра као естетски проблем

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ ВИИИ (1976) – распродато
Филозофија Карла Попера
Карл Р. Поппер, Како гледам на филозофију
Златомир Милошев, Методолошке концепције Карла Поппера
Војислав Стојановић, Попперова критика холизма
Светозар Синђелић, Попперова концепција оповргавања научних теорија

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ ИX (1977)
Гајо Петровић, теорија кореспонденције и теорија евиденције
Александар Павковић, Опажање и осети
Јован Бабић, сеарлова теорија говорних аката и “јесте-треба” проблем

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ X (1978) – распродато
Невен Сесардић, Хегел у Енглеској
Војислав Стојановић, Теорија институционалних чињеница и “јесте-треба” проблем
Милош Арсенијевић, Додиривање
Војислав Коштуница, Проблем тираније већине у политичкој филозофији Алеxиса де Тоцqуевиллеа

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XИ (1979) – распродато
Светозар Стојановић, У трагању за револуционарним етосом
Слободан Жуњић, Хераклитов логос као “збирајућа збраност”
Светозар Синђелич, Гринбаумова критика конвенционализма

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XИИ (1980) – распродато
Љубомир Тадић, Дијалектика и легитимности власти у социјализму
Игор Приморац, Брентанова теорија казне
Скељзен Малићи, Естетичке идеје у Византији у доба спора око икона (ВИИИ-ИX век)

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XИИИ (1981)
Никола Грахек, Непогрешивост и чулно опажање
Душан М. Бошковић, Перелманова нова реторика
Светлана Књазев-Адамовић, Значење термина “истина”
Светомир В. Николајевић, Историја као сређена прошлост

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XИВ (1982)
Бранко Павловић, Критија или при-повест о Атлантиди
Војислав Коштуница, Џон Лок или идеја која почива на сагласности
Живан Лазовић, Компатибилизам и либертаријанизам у Кантовој филозофији делања
Бојана Младеновић, Wиттгенстеинова филозофска психологија
Никола Милошевић, Николај Берђајев и принцип византизма

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XВ (1983) – распродато
Филозофија, идеологија, терор
Леон Којен, Либерализам
Невен Сесардић, Прилог критици марксистичке утопије
Коста Чавошки, Револуционарни макијавелизам
Никола Милошевић, Социјална психологија стаљинизма

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XВИ (1984)
Филозофија, религија, историја
Димитрије Богдановић, Политичка философија средњовековне Србије
Владан Перишић, Рано хришћанство и грчка филозофија
Атанасије Јевтић, Пролегомена за исихастичку гносеологију

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XВИИ (1985)
Политичке идеје и друштвена стварнсот
Душан Бошковић, Егзистенцијализам и либералзам
Вељко Вујачић, Парето, Москва и Маркс
Ласло Секељ, Маркс, држава и комунизам

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XВИИИ (1986)
Филозофија, наука и стварност
Невен Сесардић, У одбрану знанственог реализма
Александар јокић, Научно откриће и филозофија науке
Светозар Синђелић, Методологија истраживачких програма

ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ XИX (1987)
Никола Грахек, Интереси, вредности и жеље
Живан Лазовић, Разлози за поступке и интереси
Светлана Књазев-Адамовић, Варијације на тему: Наука и вредности
Ненад Мишчевић, О реалности менталних садржаја

 

srpsko filozofsko drustvo
www.srpskofilozofskodrustvo.org.rs